Groep 5

Welkom op de pagina van groep 5!

Juf Marianne is er op maandag, donderdag en vrijdag. Op dinsdag en woensdag staat juf Marrie voor de klas.
In groep 5 starten we met veel nieuwe vakken en vaardigheden zoals: aardrijkskunde, geschiedenis, topografie, natuur en techniek. En werken we op de chromebook bij rekenen en taal. Hiervoor gebruiken we de lesmethode via Snappet.

Wat doen we zoal in groep 5?

Huiswerk
De leerlingen krijgen dit jaar ook de tafels mee naar huis als huiswerk.
Daarnaast zal er om de drie weken huiswerk mee naar huis gaan voor de zaakvakken. Na de kerstvakantie starten we met een boekbespreking en gaan we aan het werk met een werkstuk.

Godsdienstonderwijs
Op maandag wordt de psalm van de week aangeleerd. Op dinsdag, woensdag en donderdag en vrijdag volgen we de methode Levend Water. In onze groep behandelen we globaal de periode van de Koningen(OT) en het leven van Jezus op aarde(NT).

Rekenen
Rekenen wordt gedaan aan de hand van de methode ‘Pluspunt’met de verwerking in Snappet. De methode werkt met niveaugroepen die aansluiten bij het niveau van het kind. De kinderen leren in groep 5 om op te tellen onder elkaar. Ook getallen tot en met 1000 worden geoefend. Het repertoire wat de kinderen bezitten op het gebied van meten, tijd, geld wordt uitgebreid.
Daarnaast zullen we hard aan het werk gaan met de tafels van 1-10. We werken ernaar toe dat iedereen zijn/haar tafeldiploma zal halen. Hiervoor zullen 100 keersommen in 10 minuten foutloos gemaakt moeten worden. Voor rekenen werken we met de verwerkingssoftware van Snappet. De kinderen maken de stof op chromebooks. De leerkrachten kunnen dan direct zien wat de kinderen doen en daar waar nodig hulp bieden. Als de kinderen klaar zijn met hun werk, kunnen zij op eigen niveau verder oefenen met de leerstof.

Naut, Meander, Brandaan
Dit zijn de 3 namen van de hoofdpersonen waarmee we een nieuwe methode voor wereldorïentatie zijn gestart.
De nieuwe Naut (Natuur/techniek) Meander Aardrijkskunde) Brandaan (Geschiedenis) verbindt kennis én vaardigheden, zodat kinderen beter de wereld om hen heen kunnen begrijpen en zijn voorbereid op hun toekomst.  Wij werken in onze groep 2 weken met een thema. Dat kan bijvoorbeeld 2 weken met een thema uit Naut zijn. Iedere week geven we drie lessen. De tweede week gaat er huiswerk mee om te leren voor een toets. Ook is er in de tweede week een uitdaging. Die uitdaging gaat om het toepassen van vaardigheden. Bijvoorbeeld: communiceren, bronnen onderzoek, kritisch denken, samenwerken.

Sociaal emotionele ontwikkeling en pesten
We gaan dit jaar weer verder met de lessen van de kanjertraining. Er zijn nog veel vaardigheden die we nog niet allemaal onder de knie hebben. We leren elkaar beter begrijpen en willen er voor zorgen dat iedereen zich veilig voelt in de groep. Mocht u merken dat uw kind gepest wordt, of andere problemen heeft laat het ons weten!

Enkele algemene zaken die goed zijn om te weten

• We maken op school gebruik van een 1e en 2e bel. Als de 2e bel gaat, doen we de deur dicht en willen we graag beginnen.
• Overblijven: voor informatie over overblijven verwijzen we u naar de website broodenspelen.nl.
• Dit jaar werken we in ieder geval tot de herfstvakantie nog met het continurooster.
• Via de Parro app houden wij u wekelijks op de hoogte van het reilen en zeilen in de groep. Op vrijdag ontvangt u een uitgebreider weekoverzicht.

Marianne Gorissen

Leerkracht groep 5

Maandag, donderdag en vrijdag

m.gorissen@pwabarneveld.nl

Marrie van Woerden

Leerkracht groep 5

Dinsdag en woensdag

marrie@pwabarneveld.nl