Passend onderwijs voor begaafde leerlingen

We gaan steeds meer beseffen dat begaafde kinderen tot bijzondere prestaties kunnen komen, mits we hen op een adequate manier onderwijs bieden en hen begeleiden.
Hoogbegaafde leerlingen leren onvoldoende van het reguliere lesaanbod, omdat zij dit vanuit zichzelf vaak al kunnen. Dat is de reden waarom zij andere, meer uitdagende leerstof nodig hebben. Dat onderwijs willen wij hen binnen De Drieslag op een adequate manier aanbieden.

Wat is een Plusklas

Een Plusklas is een aparte klas waar acht tot twaalf hoogbegaafde leerlingen op eigen niveau onderwijs krijgen, gedurende één dagdeel per week. Daarnaast krijgen deze leerlingen een gecompact en verrijkt onderwijsprogramma in de eigen klas. Binnen de Plusklas hebben zij de mogelijkheid te werken met ontwikkelingsgelijken, iets waaraan veel hoogbegaafde leerlingen behoefte hebben en wat zij veelal missen in de eigen groep. Daarentegen is een Plusklas geen klas waar je alleen maar leuke dingen doet. Er worden ook hier duidelijke eisen aan de leerlingen gesteld. In de Plusklas wordt gewerkt aan de werkhouding, werk- en leerstrategieën, sociale
vaardigheden, presentatietechnieken en denkstimulering. De leerlingen kunnen aan de slag met o.a. filosofie, projecten, vreemde talen, wereldoriëntatie, cultuureducatie, Spaans, schaken, etc. Voor welke leerlingen is de Plusklas bedoeld en hoe verloopt de aanmelding: De Plusklas is bedoeld voor hoogbegaafde kinderen. De leerlingen worden door de intern begeleider (IB) van de school namens de leerkracht en de ouders aangemeld bij de commissiegroep. De commissiegroep bepaalt vervolgens of er voldaan wordt aan de toelatingscriteria. Deze criteria, waaruit moet blijken dat de leerling hoogbegaafd is, zijn door
de commissiegroep vastgesteld. Hiervoor is een rapport opgesteld, wat is goedgekeurd door alle directieleden. In principe blijven de leerlingen t/m groep 8 deelnemen aan de Plusklas. Als blijkt bij de evaluatie dat een leerling niet goed functioneert in de Plusklas, is het mogelijk dat de plaatsing van deze leerling binnen de Plusklas stopgezet wordt. Dit besluit wordt door de commissiegroep genomen, waarbij het advies van de plusdocent doorslaggevend is.

Algemene informatie betreffende de Plusklas

Plusdocent: Heleen Plenter
Dagdeel: dinsdag
Vervoer: Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar de Plusklas.