Levensbeschouwelijke identiteit

Het onderwijs op de Prins Willem Alexanderschool is gebaseerd op de Bijbel. In de statuten van de stichting, waarvan onze school uitgaat, is dit als volgt vastgelegd: “De grondslag van de stichting is het Woord Gods naar de opvatting van de drie formulieren van Enigheid. Zij aanvaardt deze grondslag ook in het onderwijs van de van haar uitgaande scholen.”
De Prins Willem Alexanderschool is dan ook een protestants-christelijke school. Deze school wil graag naast de opvoeding, die in het gezin plaats vindt en de geloofsopvoeding vanuit de kerk zijn steentje bijdragen aan de christelijke opvoeding van het kind van 4 tot ongeveer 12 jaar. Om kinderen te mogen brengen bij de Heere Jezus. En hen te wijzen op zijn gebod: “God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf.” Om zo samen christenen te willen zijn.
Dit christen zijn komt tot uitdrukking als de schooldag wordt begonnen en geëindigd met gebed en als er een bijbelverhaal wordt verteld. Ook wanneer uw kind een psalm of geestelijk lied moet leren (zingen) en wanneer de leerlingen van de midden- en bovenbouw met bid- en dankdag een kerkdienst bijwonen. En als het kind een bijbel ontvangt bij het verlaten van de basisschool. Maar niet alleen hierin. Voor het gehele onderwijs in de school wil het Evangelie norm en richtsnoer zijn. Bijv. bij het werken met ontwikkelingsmateriaal, in de muziek-, de taal-, de biologie- en de geschiedenisles. Ook komt dit tot uitdrukking in het bezig zijn met de kinderen, in de omgang met elkaar, tussen leerkrachten en leerlingen en tussen leerkrachten en ouders. Oog hebben voor elkaars zorgen, vreugden, problemen en blijdschap moet bepalend zijn voor de school. De Bijbel bepaalt zo de levensstijl en de sfeer binnen de school.

Dit alles maakt dat we als school voluit aandacht schenken aan de ontwikkeling en de vorming van het ons toevertrouwde kind. Dat houdt in, dat de kleuter kleuter blijft en spelend toegroeit naar meer methodisch leren in de hogere groepen, daar we dit de basis vinden voor een verantwoorde ontwikkeling. Zo kan dan verder worden toegewerkt naar een goede aansluiting met het voortgezet onderwijs.
We willen oog hebben voor het eigene in ieder kind. De zorgleerling helpen met alle middelen die ons ten dienste staan en de meer begaafde leerling zijn mogelijkheden optimaal laten gebruiken. Wanneer zich gedurende de basisschoolperiode problemen voordoen met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind, wordt in het kader van de zorgverbreding extra aandacht geschonken.

 

 

Heeft u een vraag of opmerking?

Neem contact op